Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het feit van zijn bestelling, respectievelijke opdracht. Elk eventueel voorbehoud moet per omgaande schriftelijk worden meegedeeld of vermeld op de voorzijde van dit formulier. In geval van tegenstrijdigheid met andere verkoopsvoorwaarden zijn enkel en alleen deze van JANSSENSWILLEN METAALBEWERKING BVBA geldig en toepasselijk.

Art 1. Levering

 • De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend, doch nooit bindend.
 • De koper aanvaardt expliciet dat een te late levering geen aanleiding kan geven tot betaling van een schadevergoeding of contractbreuk.
 • JANSSENSWILLEN METAALBEWERKING BVBA zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor leveringen die niet kunnen gedaan worden of laattijdig zullen gebeu-ren wegens overmacht.

Art 2. Betaling

 • Elke factuur opgemaakt door JANSSENSWILLEN METAALBEWERKING BVBA is definitief door de gebruiker aange-nomen indien zij niet betwist wordt binnen 8 dagen na haar ontvangst per gemotiveerd aangetekend schrijven.
 • Behoudens andersluidende bepalingen van onzentwege zijn de facturen van JANSSENSWILLEN METAALBEWER-KING BVBA betaalbaar 30 dagen na het einde van de maand van de factuurdatum, zonder disconto. Bij ont-stentenis van betaling 30 dagen na het eind van de maand van de factuurdatum, zal het gefactureerde be-drag van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebre-kestelling, een interest van 15% per jaar opbrengen. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, na ingebrekestelling per aangetekend schrijven een vergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 15% op de verschuldigde sommen met een minimum van 25,- EUR.
 • De betaling mogen onder geen enkele voorwaarde, zelfs niet bij klacht of geschil geschorst of vertraagd worden.
 • Elke betaling moet gescheiden ten huize van Janssenswil-len of door storting of overschrijving op onze bankreke-ning.
 • De nog niet vervallen bedragen kunnen onmiddellijk wor-den opgevorderd bij vertraging van betaling.

Art 3. Prijzen

 • Indien tussen het tijdstip van onze order bevestiging en het tijdstip van de uitvoering ervan onze kosten gestegen zijn ingevolge veranderingen in de wisselkoersnoteringen, verhogingen van de lonen of de grondstofprijzen, of ingevolge welke maatregelen dan ook van eigen of vreemde overheid, zullen wij gerechtigd zijn deze stijging aan onze koper door te rekenen voor zover de oorspronkelijk overeengekomen prijs niet verhoogd wordt met meer dan 25%. Is dit wel het geval zal de koper indien hij dit wenst, aan de verkoop kunnen verzaken, doch zonder op enige vergoeding aanspraak te mogen maken.
 • De gestelde prijzen omvatten de goederen afgenomen in ons magazijn.
 • De B.T.W. en andere belastingen vallen ten laste van de klant.

Art 4. Eigendomsrecht

Zolang de koper, de voeringen, B.T.W. inbegrepen die wij op hem hebben, uit hoofde van de met hem gesloten koop over-eenkomst nog niet ten volle heeft betaald, blijven alle door ons aan hem verkochte goederen onze eigendom, ongeacht of de goederen reeds door de koper mochten zijn verwerkt. Wij behouden ons het recht voor bedoelde goederen die in het bezit van de koper worden aangetrokken, waar ook en zonder enige formaliteit, op elk ogenblik op de kosten en risico van de koper terug te nemen, indiende de koper het door hem verschuldigde niet op overeengekomen vervaldag betaalt en dit zonder schadevergoeding voor de verkoper.

Art 5. Betwisting

Ingeval van betwisting en / of aanwijzing van een deskundige zullen alleen de rechtbanken van Hasselt bevoegd zijn, welke ook de plaats van de levering is.

Art 6. Vervoer

De goederen worden steeds vervoerd op risico van de klant en dit welke ook de wijze van vervoer is. Aan deze beschikking wordt geen afbreuk gedaan indien wij, bij uitzondering de vervoerskosten ten onze lasten nemen of indien de goederen franco worden verzonden. De vervoersrisico’s worden nooit door een verzekering gedekt tenzij op uitdrukkelijke en schrifte-lijke aanvraag van de klant en op zijn kosten.

Art 7. Klachten

 • Geen enkele klacht met betrekking tot de aard en de geleverde hoeveelheid van de koopwaard wordt toegelaten of aangenomen na het vertrek ervan uit ons magazijn.
 • Iedere terugzending die niet toegelaten werd zal gewei-gerd worden.

Art 8. Waarborg

 • Elke waarborg die wij verstrekken moet schriftelijk gebeuren.
 • Elke waarborg is uitgesloten voor materiaal dat verkocht werd in de staat waarin het zich bevindt.
 • In geen geval zijn wij verantwoordelijk voor de beschadi-ging te wijten aan een gebrek aan toezicht of aan een ondeskundige behandeling.

Art 9. Ongevallen

Bij ongevallen, op welk ogenbluk of uit welke oorzaak voorkomend dan ook, is de aansprakelijkheid van de verkoper uitdruk-kelijk tot zijn eigen personeel beperkt.

Art 10. Andere voorwaarden

 • In geval van internationale onderhandelingen, van welke aard ook, is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.
 • Aangenomen wissels, cheques of overeenkomsten van betaling zijn niet bindend in geval van gerechtelijke ver-volging.
 • Onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens gelden slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen bij eventuele afwijking ervan, van welke aard ook, nooit door de koper ingeroepen worden om hetzij de afnemen of betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen.

Opgesteld te Lommel, 20 Maart 2001